Apteka
 

Najważniejsze zasady realizacji recept

W Polsce wystawianie recept jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku. Aktualnie obowiązujący wzór recepty obejmuje jej podział na siedem części. Zawierają one dane zakładu opieki zdrowotnej, informacje o pacjencie (imię i nazwisko, adres, PESEL, kod dodatkowych uprawnień oraz kod oddziału NFZ), nazwy środków leczniczych wraz z ich ilością, dodatkowe informacje dla farmaceuty, zalecenia dla pacjenta odnośne dawkowania oraz pieczątkę lekarza i jego własnoręczny podpis. Sprawdźmy, na jakich zasadach opiera się realizacja recept?

 

Termin realizacji recepty i kompletność danych

Wbrew obiegowym opiniom, możliwości zrealizowania recepty nie są bezterminowe. Realizacja recept przebiega w terminach określonych ustawą i nie może przekroczyć 30 dni od daty ich wystawienia. Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku recepty na antybiotyk, której data ważności wynosi tylko 7 dni. Realizacja recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane indywidualnie dla pacjenta przedłuża się z kolei do 120 dni.

 

Leki, wyroby medyczne oraz produkty spożywcze specjalnego przeznaczania wydaje się w pełnych opakowaniach i ilości określonej na recepcie lub zbliżonej do niej. Ważne, że ilość ta może pozwolić na maksymalnie 120-dniowe stosowanie produktu. W przypadku, gdy na recepcie nie wpisano ilości leku – farmaceuta wydaje go w najmniejszym dostępnym opakowaniu. Natomiast jeśli ilość leku przekracza dopuszczalną, pracownik apteki zmniejsza ją do maksymalnie dopuszczalnej. W sytuacji, gdy dane pacjenta zostały wpisane błędnie lub nieczytelnie – zostanie on poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. Z kolei, jeżeli nie wpisano kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca lek może go ustalić na podstawie dostarczonych dokumentów.

 

Potwierdzenie realizacji recepty i poziom odpłatności

Realizacja recepty musi zostać potwierdzona przez pracownika, wydającego leki. Odbywa się to poprzez wytworzenie odpowiednich Dokumentów Realizacji Recepty dla każdej pozycji, która się na niej znajduje. Na takim dokumencie należy umieścić numer recepty, datę i godzinę jej realizacji, dane punktu aptecznego oraz osoby realizującej receptę, dane pacjenta, informacje o wydanych lekach oraz statusie recepty. Recepta może być bowiem zrealizowana całkowicie lub częściowo.

 

Od 2012 roku apteki nie mają możliwości samodzielnego regulowania cen leków. Są one ustalane odgórnie przez Ministerstwo Zdrowia. Część dostępnych na rynku leków posiada wyznaczone limity refundacji. Jeżeli cena leku przekracza ten limit – pacjent z własnej kieszeni musi pokryć różnicę. Informacja o poziomie odpłatności umieszczana jest w prawym górnym rogu recepty. Realizacja recept refundowanych odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi przez odpowiedni symbol odpłatności. Należą do nich:

  • B – leki bezpłatne
  • R – leki z odpłatnością ryczałtową
  • 30% – leki z odpłatnością 30% do wysokości limitu
  • 50% – leki z odpłatnością 50% do wysokości limitu